Aktuálně

28. 4. 2020  Partner Meeting online

Online koneference se ukázaly jako velmi efektivní nástroj pro jednání, který šetří čas strávený na cestě i cestovní náhrady. Již druhá telekonference s použitím bluejeans.com měla dva cíle – zrevidovat čerpání rozpočtu projektu po schváleném prodloužení projektu do 30. 4. 2021 a  připravit podklady pro jednání s polskou stranou – dopravní společností Dolnoslezská železnice, která zajišťuje majoritní využití jízdenky Euro-Nisa Ticket.


17. 3. 2020  Partner Meeting online

Nouzový stav vyhlášený v  Německu i v Česku přerušil osobní setkání obou partnerů a jednání se přesunulo do online konferencí. Zúčastnilo se jí 5 osob v pěti lokalitách pomocí telekonference organizované společností vci. Hlavní náplní byla příprava podkladů pro prodloužení projektu s variantním harmonogramem závěrečných aktivit projektu a úkoly pro jednotlivé dodavatele služeb projektu.


5. 3. 2020  Jednání na SAB o prodloužení projektu – Dresden

V sídle SAB v Drážďanech se sešli oba projektoví partneři a diskutovali možnosti prodloužení projektu do roku 2021. Hlavním důvodem prodloužení jsou komplikovaná jednání s polskou stranou, která sice není partnerem projektu, ale výsledný produkt bude platný i na území Polska.


16. 1. 2020  Workshop Liberec

Dne 16. ledna se konalo v Liberci další pracovní setkání partnerů projektu ENT future 2020.
Jedním z témat tohoto setkání byla diskuze o možnosti prodloužení doby trvání projektu. Dále se jeho účastníci seznámili s nabídkou prodeje jízdenek ENT přes zákaznický portál Handy Ticket Deutschland. Byl zde také představen komunikační mix a grafická podoba tiskových materiálů připravených pro propagaci jízdenky ENT.


8. 1. 2020  Workshop v Budyšíně

Na pozvání ZVONu se 08.01.2020 v Budyšíně uskutečnil workshop s poskytovateli služeb v cestovním ruchu z Horní Lužice. Byla zde diskutována a konkretizována opatření vyvíjená v rámci projektu k propojení veřejné regionální dopravy a cestovního ruchu. Obě strany vyjdářily velký zájem o spolupráci a shodly se na dalším jednání.


12. 12. 2019  Porada s Úřadem maršálka Dolnoslezského vojvodství

Jednání s polskými partnery v rámci Euro-Nisa-Ticket jsou velmi nutná, a to z důvodu uznávání (platnosti) jízdenek v Česku, Německu i Polsku. Dne 12.12.2019 se proto zástupci projektových partnerů sešli, aby diskutovali opatření navržená v rámci projektu týkající se cenotvorby a tarifních a přepravních podmínek s Maršálkovským úřadem Dolnoslezského vojvodství.
Vedení odboru dopravy Maršálkovského úřadu byla představena modernizovaná jízdenka se všemi novými benefity. Vzhledem k odlišnému pohledu zejména na poskytování jízdného zdarma pro děti do 15 let se účastníci dohodli na detailním rozpracování problematiky a dalším termínu jednání v roce 2020.


11. 11. 2019  Workshop Bautzen

Dne 11. listopadu se konalo v Bautzenu pracovní setkání partnerů projektu ENT future 2020.
Tentokrát v užším kruhu účastníci setkání řešili otázky spojené s propagací jízdenky Euro Nisa Ticket. Byla odsouhlasena finální podoba loga jízdenky ENT a stanoveny rámce pro výběr turistických cílů začleněných do propagace jízdenky ENT. Dalším diskutovaným tématem byly také distribuční kanály, které je možno využít pro propagaci jízdenky.


24. 10. 2019  Workshop Bautzen

Dne 24. října se konalo v Bautzenu další pracovní setkání partnerů projektu ENT future 2020.
Na tomto pracovním setkání referoval pan Hausmann o stavu prací se začleňováním jízdenek Euro Nisa Ticket do nabídek cestovního ruch. V této souvislosti byla také diskutována možnost prodeje jízdenek ENT+ pomocí distribuční platformy HandyTicket Deutschland firmy HanseCom v elektronické podobě.
Účastníkům setkání byla představena, dříve vybraná a nyní dopracovaná, loga jízdenky ENT pro jeho finální výběr. Na závěr byl také představen koncept propagačních materiálů pro jízdenku Euro Nisa Ticket.


29. 6. – 5. 7. 2019  Představení projektu ENT future 2020 na rádiu RCL

Ve dnech 29. 6. – 5. 7. 2019 proběhlo na vlnách rádia RCL představení projektu ENT future 2020 široké posluchačské veřejnosti.

zvukový záznam


12. – 13. 6. 2019  Workshop Liberec

Další pracovní setkání partnerů projektu se konalo 12. – 13. června v Liberci.
Toto pracovnímu setkání bylo především zaměřeno na diskuzi nad návrhy loga pro jízdenku ENT a na výběr grafických variant k rozpracování.


22. 5. 2019  Workshop Liberec

Dne 22. května se konalo v Liberci další pracovní setkání partnerů projektu ENT future 2020.
Hlavním tématem tohoto setkání bylo prodloužení doby trvání projektu. Dále se jeho účastníci seznámili s aktuálním stavem prací na projektu. Byly zde také představeny první návrhy loga pro jízdenku ENT. Účastníci setkání krátce diskutovali o formě a vzhledu propagačních materiálů pro jízdenku ENT.


11. 3. 2019  Workshop Wroclaw

Cílem pracovního setkání s polskými partnery ve Wroclawi bylo především informovat o připravovaných změnách při modernizaci jízdenek ENT a jednání o akceptaci těchto změn i na území Polska.


15. 2. 2019  Workshop Liberec

Další pracovní setkání partnerů projektu a pracovníků Českých drah proběhlo 15. února v prostorách Libereckého vlakového nádraží. Pan Jaško a pan Benofský seznámili partnery z Českých drah s aktuálním stavem projektu. Dále byly diskutovány témata spojená s integrací nových tratí do jízdenek ENT, cenotvorba, bezplatná přeprava dětí na celém území platnosti a způsob prodeje jízdenek.


8. 2. 2019  Workshop Bautzen

Další pracovní setkání partnerů projektu proběhlo 8. února v Bautzenu.
Tématem tohoto setkání byla příprava marketingových aktivit spojených s uvedením modernizované jízdenky ENT do prodeje. Marketingová kampaň byla rozdělena do několika etap a byl stanoven její časový harmonogram. Dále byla diskutována autorská práva stávajícího loga jízdenky ENT.


7. 2. 2019  Předání ceny vítězi ankety EURO-NISA-Ticket

V rámci průzkumu využívání nabídky mezinárodní jízdenky ENT proběhla mezi obyvateli Euroregionu Nisa dotazníková akce s možností získat hodnotné výhry v jedné ze zemí, ve které jízdenka ENT platí. Dne 7. února proběhlo v sídle organizátora dopravy Libereckého kraje, společnosti KORID LK, předání pobytového voucheru pro dvě osoby ve wellness hotelu v německém Bad Muskau.
Pan Petr B. převzal voucher od ředitele společnosti Jiřího Hruboně a dle jeho slov plánuje s manželkou výhru využít v letní sezóně. O existenci jízdenky se dozvěděl v roce 2018 na Veletrhu cestovního ruchu v Jablonci nad Nisou. Jízdenka jej zaujala především výhodnou cenou a možnosti cestovat nejen v Libereckém kraji, ale zejména v příhraničí Německa a Polska. Na dovolenou do Bad Muskau proto pojede právě na jízdenku EURO-NISA-Ticket.


23. 1. 2019  Workshop Bautzen

Další pracovní setkání partnerů projektu proběhlo 23. ledna v saském Bautzenu.
Na úvod setkání pan Hruboň, pan Pfeiffer a pan Büttner informovali o aktuálním vývoji ve veřejné regionální dopravě v Libereckém kraji a ve ZVONu.
Byl diskutován vývoj nového produktu (se začleněním turistických služeb) s platností jeden nebo tři dny a způsob jeho prodeje. Jeho dostupnost přes online-shop, na stacionárních prodejních místech dopravců, v turistických zařízeních, jako SMS jízdenka a jako online ticket pro vytištění.
Byl také navržen termín pro závěrečnou konferenci s datem 18. 9. 2019.


23. 10. 2018  Workshop

V rámci pracovního setkání 23. 10. 2018 v Liberci se jeho účastníci věnovali otázkám spojených s problematikou určení oblasti platnosti jízdenek ENT, jejich cenotvorbě a formám prodeje. Seznámili se také s výsledky průzkumů a vylosovali výherce soutěžní hry o ceny. Tato soutěžní hra byla spojena s vyplněním anketních lístků v rámci jednotlivých průzkumů.


24.-25. 9. 2018  Úspěšná výměna zkušeností

Ve dnech 24. – 25. 9. 2018 navštívila Bautzen a Liberec delegace švýcarských kolegů pod vedením pana Fritschi.
První den návštěvy byla v sídle společnosti ZVON kolegům ze Švýcarska prezentována veřejná doprava v Trojzemí a především přeshraniční projekt „ENT future 2020“. Pan Fritschi představil novinky ve vývoji jízdenky Tageskarte Bodensee. Následovala vzájemná výměna zkušeností.
Druhý den účastníci setkání vyzkoušeli cestování veřejnou dopravou po Euroregionu Nisa v praxi. Jejich cesta vedla z Bautzenu na liberecký Ještěd a zpět.
Setkání se setkalo s pozitivním ohlasem u všech zúčastněných.


23. 8. 2018  Workshop

Další pracovní setkání partnerů projektu proběhlo 23. srpna v saském Bautzenu. Mezi hlavní diskutovaná témata tentokrát patřilo prověřování možností rozšíření územní platnosti jízdenek ENT, rozšíření sortimentu těchto jízdenek a možností využití elektronických odbavovacích kanálů při jejich prodeji. Součástí jednání byla prezentace produktu Freizeit Card – karty pro slevy na volnočasové aktivity, kterou předvedl pan Hausmann. Závěr setkání byl věnován diskuzi o přeshraničním rozúčtování tržeb.


8. 6. 2018  Workshop

Další pracovní setkání partnerů projektu proběhlo 8. června v sídle firmy Korid LK Liberec. Tématem setkání bylo plánování dalších úkolů pro jednotlivé partnery. Pan Büttner informoval o zahájení průzkumů v Polsku. Dále byly předloženy výsledky dílčích jednání expertních skupin.


15. – 17. 3. 2018  Veletrh cestovního ruchu Euroregion Tour 2018

V rámci veletrhu cestovního ruchu Euroregion Tour 2018, který se konal ve dnech 15. až 17. 3. 2018, byl prezentován projekt ENT Future 2020. Návštěvníci byli mimo jiné podrobně seznámeni s turistickou jízdenkou Euro Nisa Ticket a obdrželi anketní lístek, jež je jednou ze součástí průzkumu v rámci projektu ENT Future 2020. Ing. Hruboň prezentoval projekt na setkání Informačních center Libereckého kraje, které bylo součástí veletrhu.


15. 3. 2018   Workshop

Další pracovní setkání partnerů projektu proběhlo 15. března v saském Bautzenu. Tématem jednání byla výstava Euroregion Tour, konaná v termínu 16. – 17. 3. 2018 v Jablonci nad Nisou. Účastníci také diskutovali turistické cíle začleněné do turistické jízdenky ENT.


12. 2. 2018   Workshop

Dne 12. 2. 2018 se v Liberci sešla odborná skupina pro řešení témat spojených s cestovním ruchem a jízdenkou ENT. Setkání se zúčastnili zástupci Koridu, Libereckého kraje – oddělení cestovního ruchu, itv, 3tc, vci a firmy IKA.

Cílem schůzky byla především definice turistických cílů relevantních pro ENT a analýza jejich dopravního napojení na drážní/autobusovou veřejnou dopravu.


17. 1. 2018   Workshop

Další pracovní setkání partnerů projektu proběhlo 17. ledna v saském Bautzenu. Hlavním bodem  programu bylo stanovení struktury spotřebitelských průzkumů.  Především jejich stupňů, časového  harmonogramu a v neposlední řadě souborů otázek.

Na závěr tohoto setkání byly stanoveny termíny schůzek pracovních podskupin, které budou řešit otázky spojené s cestovním ruchem a tarifikací.


25. 10. 2017   Workshop

Dne 25. 10. 2017 se v sídle společnosti KORID v Liberci uskutečnila pracovní schůzka partnerů projektu. Její hlavní náplní bylo vyhodnocení zahajovací konference k projektu i odborné exkurze do švýcarského Kreuzlingenu. Dalšími body programu byla zpráva o průběhu realizace projektu a stanovení nových úkolů pro zpracovatele dílčích projektů.


16.-17. 10. 2017   Odborná exkurze Tageskarte Euregio Bodensee

Zástupci partnerů projektu společností VON GmbH a KORID, spol. s r.o. spolu se zástupci zpracovatelů dílčích projektů absolvovali dvoudenní odbornou exkurzi ve švýcarském Kreuzlingenu a německé Kostnici, jejímž cílem bylo seznámení se s koncepcí jednodenní a třídenní regionální jízdenky Tageskarte Euregio Bodensee.

První den návštěvy zahájila inspirativní prezentace s odborným výkladem pana Wernera Fritschi, která probíhala v sídle společnosti Regionalbahn Thurbo AG. Na ni navázala podnětná diskuze na téma vývoje jízdenky Tageskarte Bodensee a vzájemná výměna zkušeností. Mezi diskutovaná témata patřily otázky vymezení zón, podpora marketingu a prodeje, proces rozúčtování tržeb nebo zapojení partnerů z cestovního ruchu.

Druhý den účastníci exkurze za doprovodu paní Carin Fritschi vyzkoušeli jízdenku Tageskarte Euregio Bodensee v praxi. Na tuto jízdenku pohodlně cestovali po území Švýcarska i Německa a vystřídali přitom různé prostředky hromadné dopravy – regionální vlaky, autobusy i přívoz.

V zasedací místnosti společnosti Thurbo na nádraží v Kreuzlingenu proběhlo celkové zhodnocení exkurze s doplňujícími dotazy a diskuzí. Závěrem pak pan Hans-Jürgen Pfeiffer (VON) a Jiří Hruboň (KORID) pozvali švýcarské hostitele na návštěvu Euroregionu Nisa.


 20. 9. 2017   Zahajovací konference projektu ENT Future 2020

Dne 20. 9. 2017 proběhla v Liberci v kongresovém sále Centra Babylon zahajovací konference projektu za účasti předních dopravních expertů a manažerů z Libereckého kraje, Saska a Dolního Slezska.
Konferenci moderovala paní Stanislava Jakešová, která také stála u zrodu ENT.
Po představení rámcových dat projektu byli účastníci prostřednictvím pana Georga Janetzki a paní Stanislavy Jakešové obeznámeni s vývojem jízdenky Euro-Nisa-Ticket od jejího vzniku přes rozšíření až po potřeby dalších kroků do budoucna.
Zástupci obou partnerů projektu Dirk Benofsky (VON GmbH) a Jiří Hruboň (KORID, spol. s r.o.) hovořili o cílech a obsahu celého projektu. Představení jednotlivých dílčích projektů se ujali Jörg Büttner (VerkehrsConsult Ingenieurgesellschaft mbH) a Claudia Hinrichs (Ingenieurbüro für Tourismus und Verkehr).
Host konference pan Thorsten Müller (Verkehrsverbund Vogtland) přednesl poté zajímavý příspěvek na téma regionální jízdenky EgroNet, která je platná ve čtyřech příhraničních oblastech Bavorska, Saska, Durynska a Karlovarského kraje.
Závěr konference patřil diskuzi o dalším rozvoji jízdenky Euro-Nisa-Ticket.


27. 7. 2017   Workshop – Zpracování koncepce rozvoje jízdenek EURO-NISA-TICKET (ENT)

Další pracovní setkání partnerů projektu proběhlo koncem července v saském Bautzenu. Na programu bylo projednání a plánování harmonogramu termínů a úkolů a představení dílčích projektů. Druhá část pak patřila podnětné diskuzi k metodice průzkumů a k zahajovací konferenci, která se bude konat 20. 9. 2017 v Liberci.


29. 6. 2017   Pozvánka na zahajovací konferenci projektu ENT Future 2020

Zahajovací konference projektu se uskuteční dne 20. 9. 2017 v Liberci za účasti vedení Libereckého kraje, dopravců, zástupců turistických destinací, Euroregionu Nisa a dalších partnerů. Save the date!


8. 6. 2017   Veřejná zakázka na tlumočení

Ve veřejné zakázce na tlumočení a překlady pro projekt ENT Future 2020 byla vybrána společnost 3T consult GmbH.


24. 5. 2017   7. setkání pracovního týmu Bautzen

První setkání řízené vítězným uchazečem společností ze zadávacího řízení na projektový management – společností vci GmbH z Dresden.


9. 5. 2017   Projektový management a studie bude zajišťovat společnost vci GmbH se sídlem v Dresden

Na základě společného zadání obou kooperačních partnerů byla vybrána společnost vci GmbH z Drážďan.


1. 2. 2017   Workshop

V sídle společnosti KORID LK v Liberci proběhlo pracovní setkání partnerů projektu. Na programu bylo především:

  • Jednání o zajištění publicity projektu.
  • Finalizace smlouvy o společném zadávání v projektu
  • Dekompozice projektové části Marketing a propagace produktu Euro-Nisa-Ticket

ˆ Back To Top