Workshop – pracovní jednání partnerů

Těžištěm diskuze byl harmonogram prací do konce projektu. To zahrnuje marketingovou kampaň, rozesílání newsletterů a publikaci s dokumentací výsledků.

Mimo to se diskutovalo převedení spolupráce s turistickými partnery navázané v rámci projektu do každodenního provozu. K tomu jsou vedle koncepčních prací třeba i další jednání mezi projektovými partnery i uvnitř obou organizací.


Workshop – pracovní jednání partnerů

Účastníci byli informováni o skutečnosti, že prodloužení projektu do konce září 2021 z důvodu stávajících omezení v přeshraniční dopravě bude pravděpodobně schváleno. Dále bylo naplánováno vydání dalších čísel newslettrů , přičemž byly dohodnuty termíny rozesílání jednotlivých vydání. V souvislosti s tím proběhla také diskuze harmonogramu marketingové kampaně. Publikace pro dokumentaci výsledků projektu nabývá konkrétnější podobu. Upřesňuje se především rozsah a struktura. I na závěr tohoto proběhne ještě jedna informace o postupu jednání s turistickými partnery.


Workshop – setkání partnerů

Po rozeslání prvního vydání proběhlo v rámci workshopu vyhodnocení dostupných statistik. V návaznosti na to pokračuje plánování druhého vydání. Z důvodu aktuálně neproveditelné marketingové kampaně se diskutuje o opětovném podání žádosti o prodloužení projektu. Přetrvávající omezení v přeshraniční dopravě nutí projektové partnery k tomuto kroku. Na závěr proběhne ještě jedna informace o postupu jednání s turistickými partnery.Workshop – setkání partnerů

Během tohoto jednání jsou dále konkretizovány plány ohledně newsletteru. Velký význam má především termín rozeslání prvního vydání. Také se upřesňují myšlenky týkající se plánované publikace a přeshraniční pracovní skupiny. Dále byla podána zpráva o informování dopravců o opatřeních, pokrocích ve vztahu k zapojování partnerů v cestovním ruchu a dokončení marketingových opatření.


Workshop – setkání partnerů

Těžištěm jednání je detailní plánování připravovaného vydání pěti čísel newsletteru. V těchto mají být prezentovány výsledky projektu směrem k partnerům a regionálním aktérům a představitelům. Vedle harmonogramu tvorby a vydání stojí v popředí i technické i obsahové otázky. Dalším těžištěm je časový průběh marketingové kampaně s ohledem na omezení cestovního ruchu v souvislosti s pandemií. Také se diskutují formální a obsahové aspekty závěrečné publikace, v níž mají být zdokumentovány výsledky projektu.


Workshop – setkání partnerů

V úvodní části workshopu byli účastníci informování o stavu realizace marketingových aktivit. Současně byl odsouhlasen výběr a počty reklamních předmětů. Diskutovány byly také odpovědnosti za rozeslání newsletterů vč. termínů. V další části workshopu se diskutovalo o prodeji jízdenek ENT přes aplikaci IDOL. Především také o opatřeních pro ochranu před zneužitím. Zároveň byla projednávána I koncepční příprava česko-polsko-německé pracovní skupiny ENT pro další rozvoj a podporu ENT.


Partner Meeting online

Projektoví partneři byli informování o stavu realizace marketingových aktivit (zvláště ohledně fungování internetové stránky ENT) a stavu jednání s polským partnerem. Mimo to se začalo uvažovat o vydání publikace na závěr projektu.Partner Meeting online

Hlavními body dvoudílného jednání jsou finalizace cenotvorby v Česku a integrace do plánované aplikace IDOL a pokračování realizace marketingových aktivit. Dále se diskutuje o závěrečné konferenci a případných alternativách.


ˆ Back To Top