Cíle projektu

Posílení a rozvoj přeshraniční spolupráce na podporu dalšího společného rozvoje pohraničí
 • Přínos k lepší mobilitě osob coby předpokladu pro spolupráci a sbližování v příhraničním regionu Trojzemí.
 • Posílení veřejné regionální dopravy coby významné součásti sociální a veřejné infrastruktury v příhraničí.
 • Odbourávání tarifních překážek a tím vytváření předpokladů pro využití veřejné dopravy v příhraničí (jako alternativa k autu).
 • Výhodná, atraktivní a harmonizovaná tarifní nabídka pro uživatele veřejné dopravy (obyvatelé, turisté).
 • Posílení Euroregionu coby turistického regionu prostřednictvím speciálních přeshraničních tarifních produktů.
 • Zlepšené a vícejazyčné informace o jízdních řádech prostřednictvím spolupráce ZVONu s českými dopravci a KORIDEM LK (zohlednění aktuálních německých a českých jízdních řádů v informaci o jízdních řádech ZVONu).
 • Společně se zúčastněnými objednateli v Německu a České republice je třeba prověřit podmínky pro vytvoření závazné formy spolupráce, která zahrnuje následující oblasti:
  • společné přeshraniční tarify
  • možné systémy rozúčtování tržeb
  • harmonizované nabídky
  • společné marketingové aktivity
  • informace pro cestující
  • integrace turistických nabídek
  • harmonizovaná distribuce/odbavování

Prostřednictvím tarifního a organizačního rozvoje ENT bude zajištěna další existence a nová kvalita. V důsledku rostoucího odbytu stále přibývají požadavky rozvoje dalších tarifních produktů, rozšíření území platnosti a spravedlivého zapojené všech aktérů, kterým je třeba postupně vyhovět. Pro tyto práce je třeba z důvodu jejich komplexnosti a s tím související finanční náročnosti rozvinout stávající operativní struktury dle požadavku doby.

ˆ Back To Top