Aktuálně

22. 9. 2021 Závěrečná publikace k projektu

30. 9. 2021  Závěrečný workshop – ukončení projektu

Dne 30. 9. 2021 se v Budyšíně uskutečnil závěrečný workshop. Projekt byl slavnostně ukončen a probíhala diskuze k závěrečnému vyúčtování a k zavedení dohodnutých opatření do řádného provozu. Byly oceněny také exempláře dokončené publikace.
Účastníci si vzájemně poděkovali za dobrou spolupráci, mnohaletou vytrvalost a zhodnotili celou realizaci i závěr projektu jak pozitivní.


16. 9. 2021  Workshop – pracovní jednání partnerů

Myšlenky k dalšímu pokračování a rozvoji opatření, která byla realizována v rámci projektu, nabývají konkrétnějších kontur. V rámci tohoto jednání je v popředí téma konkrétní organizace a spolupráce s partnery jízdenky Euro-Nisa-Ticket. K tomu jsou navrhovány struktury a kompetence, které v nich nesmí chybět.
Navíc jsou řešeny poslední otázky ohledně vydání brožury a vyúčtování projektu, které bude následovat po ukončení projektu.


24. 8. 2021  Workshop – pracovní jednání partnerů

S ohledem na blížící se konec projektu se zintenzivňují myšlenky k pokračování odvozených opatření po konci doby realizace projektu. Pro příští jednání se ujednává prohloubení diskuze na základě koncepčních podkladů.
Vedle toho je třeba odpovědět na aktuální otázky ohledně brožury, vyúčtování, organizace a partnerů v cestovním ruchu.


18. 8. 2021  Byl zveřejněn Newsletter č. 4

Newsletter č. 4


14. 7. 2021  Byl zveřejněn Newsletter č. 3

Newsletter č. 3


12. 7. 2021  Workshop – pracovní jednání partnerů

V neposlední řadě je tématem i newsletter, jehož poslední vydání má být brzy rozesíláno.
Práce na brožuře jsou velmi pokročilé, takže se řeší hlavně harmonogram až po tisk zamýšleného nákladu.
V této souvislosti se řeší i další organizační úkoly s ohledem na konec projektu.


24. 6. 2021  První partneři v ENT +
   První partneři v ENT +

16. 6. 2021  Workshop – pracovní jednání partnerů

Stejně jako na minulém jednání se i v tomto řeší zpracování a rozesílání newsletteru.
Také zpracování brožury/publikace je opět hlavním tématem jednání – zvláště s ohledem na termíny, zapracovávání změn a nutné překlady pro polskou a českou verzi.
Dále se diskutuje o správě spolupráce s turistickými partnery. K tomu patří i zajištění příslušných informací pro cestující na internetu.


2. 6. 2021  Byl zveřejněn Newsletter č. 2

Newsletter č. 2


27. 5. 2021  Workshop – pracovní jednání partnerů

Těžištěm diskuze byl harmonogram prací do konce projektu. To zahrnuje marketingovou kampaň, rozesílání newsletterů a publikaci s dokumentací výsledků.
Mimo to se diskutovalo převedení spolupráce s turistickými partnery navázané v rámci projektu do každodenního provozu. K tomu jsou vedle koncepčních prací třeba i další jednání mezi projektovými partnery i uvnitř obou organizací.


5. 5. 2021  Workshop – pracovní jednání partnerů

Účastníci byli informováni o skutečnosti, že prodloužení projektu do konce září 2021 z důvodu stávajících omezení v přeshraniční dopravě bude pravděpodobně schváleno.

Dále bylo naplánováno vydání dalších čísel newslettrů , přičemž byly dohodnuty termíny rozesílání jednotlivých vydání. V souvislosti s tím proběhla také diskuze harmonogramu marketingové kampaně.

Publikace pro dokumentaci výsledků projektu nabývá konkrétnější podobu. Upřesňuje se především rozsah a struktura.
I na závěr tohoto proběhne ještě jedna informace o postupu jednání s turistickými partnery.


14. 4. 2021  Workshop – pracovní jednání partnerů

Po rozeslání prvního vydání proběhlo v rámci workshopu vyhodnocení dostupných statistik. V návaznosti na to pokračuje plánování druhého vydání.

Z důvodu aktuálně neproveditelné marketingové kampaně se diskutuje o opětovném podání žádosti o prodloužení projektu. Přetrvávající omezení v přeshraniční dopravě nutí projektové partnery k tomuto kroku.

Na závěr proběhne ještě jedna informace o postupu jednání s turistickými partnery.


6. 4. 2021  Byl zveřejněn Newsletter č. 1

Newsletter č. 1


31. 3. 2021  Workshop – pracovní jednání partnerů

Během tohoto jednání jsou dále konkretizovány plány ohledně newsletteru. Velký význam má především termín rozeslání prvního vydání.

Také se upřesňují myšlenky týkající se plánované publikace a přeshraniční pracovní skupiny.

Dále byla podána zpráva o informování dopravců o opatřeních, pokrocích ve vztahu k zapojování partnerů v cestovním ruchu a dokončení marketingových opatření.


17. 3. 2021  Workshop – pracovní jednání partnerů

Těžištěm jednání je detailní plánování připravovaného vydání pěti čísel newsletteru. V těchto mají být prezentovány výsledky projektu směrem k partnerům a regionálním aktérům a představitelům. Vedle harmonogramu tvorby a vydání stojí v popředí i technické i obsahové otázky.

Dalším těžištěm je časový průběh marketingové kampaně s ohledem na omezení cestovního ruchu v souvislosti s pandemií.

Také se diskutují formální a obsahové aspekty závěrečné publikace, v níž mají být zdokumentovány výsledky projektu.


2. 3. 2021   Workshop – pracovní jednání partnerů

V úvodní části workshopu byli účastníci informování o stavu realizace marketingových aktivit. Současně byl odsouhlasen výběr a počty reklamních předmětů. Diskutovány byly také odpovědnosti za rozeslání newsletterů vč. termínů.

V další části workshopu se diskutovalo o prodeji jízdenek ENT přes aplikaci IDOL. Především také o opatřeních pro ochranu před zneužitím.
Zároveň byla projednávána I koncepční příprava česko-polsko-německé pracovní skupiny ENT pro další rozvoj a podporu ENT.


17. 2. 2021    Partner Meeting online

Projektoví partneři byli informování o stavu realizace marketingových aktivit (zvláště ohledně fungování internetové stránky ENT) a stavu jednání s polským partnerem. Mimo to se začalo uvažovat o vydání publikace na závěr projektu.


15. 2. 2021   Partner Meeting online

Projektoví partneři konsolidovali jednotlivé rozpočty pro závěrečné vyúčtování projektu a finalizovali dodatek č. 3 Smlouvy o společném zadávání


13. 1. 2021   Partner Meeting online
3. 2. 2021   Partner Meeting online

Hlavními body dvoudílného jednání jsou finalizace cenotvorby v Česku a integrace do plánované aplikace IDOL a pokračování realizace marketingových aktivit. Dále se diskutuje o závěrečné konferenci a případných alternativách.


16. 12. 2020   Workshop – setkání partnerů

Z důvodu dále se šířící pandemie koronaviru je stále aktuálnější otázka volby formy závěrečné konference. Účastníci diskutují varianty videokonference, prezenční nebo hybridní konference a také o možném programu. Mimo to se řeší dosud otevřené otázky marketingu a prodeje.


25. 11. 2020   Odborný workshop – cestovní ruch

Na základě setkání dne 17.11.2020 proběhlo 25.11.2020 jednání s Marketingovou společností Horní Lužice (Marketinggesellschaft Oberlausitz), koordinátorem regionálních aktivit v cestovním ruchu a turistickými regiony. Účastníci se vyslovili pro spolupráci s partnery projektu a chtěli by ji nadále rozvíjet i po skončení projektu.


17. 11. 2020   Odborný workshop – cestovní ruch

S turistickým územním sdružením Přírodní park Žitavské hory (Naturpark Zittauer Gebirge) proběhlo 17.11.2020 jednání, kde se řešila především kompatibilita opatření vytvořených v projektu s regionálním strukturami cestovního ruchu.


16. 11. 2020   Workshop – setkání partnerů

Hlavním tématem této schůzky jsou jednání o smlouvě s polskými partnery. Krom toho diskutovali účastníci o dosud otevřených otázkách v oblastech cestovního ruchu, marketingu a prodeje.


3. 11. 2020   Workshop – setkání partnerů

Zástupci VON GmbH informují, že byly uzavřeny první smlouvy s partnery v cestovním ruchu. Další body jednání se týkaly marketingu a prodeje.


13. 10. 2020   Workshop – setkání s partnery / odborný workshop – tarif/prodej

Hlavními tématy jsou diskuze rozpočtu na marketing, marketingová opatření jako taková, plánování závěrečné konference a zasmluvnění partnerů v cestovním ruchu. Hlavní body jednání k tématu tarif/prodej spočívají ve spolupráce s Ústeckým krajem a partnery v Polsku a dále v pokračování diskuze o elektronických prodejních kanálech.


30. 9. 2020   Workshop – poskytovatelé služeb v cestovním ruchu

Po lednovém jednání navazuje 30. 9. 2020 druhé setkání s partnery z cestovního ruch na území ZVON. Přitom se finálně řeší připravená opatření, která byla již projednána i s českými partnery, takže následně může být připraven návrh smlouvy.


24. 9. 2020   Workshop – setkání partnerů

Hlavními body tohoto setkání bylo vyhodnocení jednání s poskytovateli služeb v cestovním ruchu a POI v Česku, přípravy elektronického prodeje Euro-Nisa-Ticket a další projednání opatření v malém příhraničním styku vč. jednání s Ústeckým krajem.


23. 9. 2020   Workshop Liberec – turistická zařízení/organizace

Z důvodu pandemie koronaviru a s tím spojených velkých problémů odvětví cestovního ruchu bylo až nyní možné zorganizovat setkání s partnery v cestovním ruchu v Česku. Tito přijali myšlenky projektu velmi vstřícně, a proto se můžeme těšit na budoucí spolupráci.


16. 9. 2020  Workshop Bautzen – pracovní jednání partnerů

Prvně od jara 2020 se mohli účastníci sejít na poradu fyzicky. Hlavním bodem jednání byly kooperace s polskými partnery a příprava setkání s turistickými partnery 23.9.2020/30.9.2020.
Účastníci workshopu si také prohlédli modernizovaný vlak Siemens-Desiro německého dopravce Die Länderbahn GmbH DLB, který zajišťuje dopravu na linkách v Euroregionu Nisa pod obchodním názvem Trilex.

Odborný termín – tarif/prodej
V odpolední části jednání proběhlo první jednání s představiteli Ústeckého kraje na téma „malý příhraniční styk“. Přitom šlo především o přeshraniční autobusové linky mezi Ústeckým krajem, Libereckým krajem a ZVON a o dosažení přeshraničního tarifního řešení.


22. 7. 2020  Partner Meeting online

Odborný termín – tarif/prodej
Tématem dalšího jednání s KD byla diskuze o podpoře opatření, která byla vyvinuta v projektu, polskými parntery. KD vystupovala velmi vstřícně, takže mohla být dohodnuta příprava společné dohody.


14. 7. 2020  Partner Meeting online

Odborný termín – tarif/prodej
Dílčí součástí nově vyvíjeného tarifu je i tzv. malý příhraniční styk. Poprvé k tomu proběhlo přímé jednání s objednateli a dopravci ve ZVON. Návrhy byly přijaty pozitivně, takže může probíhat další projednávání s českými partnery.


24. 6. 2020  Partner Meeting online
2. 6. 2020  Workshop – pracovní jednání partnerů

Těžištěm obou jednání bylo vychodnocení uplynulého jednání, resp. příprava dalšího vyjednávání s KD. Mimo to byla projednávána organizační témata, která vyplynula z prodlužování projektu a pandemie koronaviru.


27. 5. 2020  Partner Meeting online

Odborný termín – tarif/prodej
Během diskuze s KD (Koleje Dolnośląskie S.A.) prezentoval VON GmbH resp. KORID ještě jednou důvody a motivace pro vyvinutá opatření. KD opět prezentovala rámcové podmínky pro podobu tarifu Euro-Nisa-Ticket v Polsku.


14. 5. 2020   Partner Meeting online

Tématem dalšího jednání partnerů byly především finanční otázky související s prodloužením projektu a příprava jednání s KD (Koleje Dolnośląskie S.A.), které bylo dohodnuto na 27. 5. 2020 formou internetové videokonference.


28. 4. 2020  Partner Meeting online

Online koneference se ukázaly jako velmi efektivní nástroj pro jednání, který šetří čas strávený na cestě i cestovní náhrady. Již druhá telekonference s použitím bluejeans.com měla dva cíle – zrevidovat čerpání rozpočtu projektu po schváleném prodloužení projektu do 30. 4. 2021 a  připravit podklady pro jednání s polskou stranou –  dopravní společností Dolnoslezská železnice, která zajišťuje majoritní využití jízdenky Euro-Nisa Ticket.


17. 3. 2020  Partner Meeting online

Nouzový stav vyhlášený v  Německu i v Česku přerušil osobní setkání obou partnerů a jednání se přesunulo do online konferencí. Zúčastnilo se jí 5 osob v pěti lokalitách pomocí telekonference organizované společností vci. Hlavní náplní byla příprava podkladů pro prodloužení projektu s variantním harmonogramem závěrečných aktivit projektu a úkoly pro jednotlivé dodavatele služeb projektu.


5. 3. 2020  Jednání na SAB o prodloužení projektu – Dresden

V sídle SAB v Drážďanech se sešli oba projektoví partneři a diskutovali možnosti prodloužení projektu do roku 2021. Hlavním důvodem prodloužení jsou komplikovaná jednání s polskou stranou, která sice není partnerem projektu, ale výsledný produkt bude platný i na území Polska.


16. 1. 2020  Workshop Liberec

Dne 16. ledna se konalo v Liberci další pracovní setkání partnerů projektu ENT future 2020.
Jedním z témat tohoto setkání byla diskuze o možnosti prodloužení doby trvání projektu. Dále se jeho účastníci seznámili s nabídkou prodeje jízdenek ENT přes zákaznický portál Handy Ticket Deutschland. Byl zde také představen komunikační mix a grafická podoba tiskových materiálů připravených pro propagaci jízdenky ENT.


8. 1. 2020  Workshop v Budyšíně

Na pozvání ZVONu se 08.01.2020 v Budyšíně uskutečnil workshop s poskytovateli služeb v cestovním ruchu z Horní Lužice. Byla zde diskutována a konkretizována opatření vyvíjená v rámci projektu k propojení veřejné regionální dopravy a cestovního ruchu. Obě strany vyjdářily velký zájem o spolupráci a shodly se na dalším jednání.


12. 12. 2019  Porada s Úřadem maršálka Dolnoslezského vojvodství

Jednání s polskými partnery v rámci Euro-Nisa-Ticket jsou velmi nutná, a to z důvodu uznávání (platnosti) jízdenek v Česku, Německu i Polsku. Dne 12.12.2019 se proto zástupci projektových partnerů sešli, aby diskutovali opatření navržená v rámci projektu týkající se cenotvorby a tarifních a přepravních podmínek s Maršálkovským úřadem Dolnoslezského vojvodství.
Vedení odboru dopravy Maršálkovského úřadu byla představena modernizovaná jízdenka se všemi novými benefity. Vzhledem k odlišnému pohledu zejména na poskytování jízdného zdarma pro děti do 15 let se účastníci dohodli na detailním rozpracování problematiky a dalším termínu jednání v roce 2020.


11. 11. 2019  Workshop Bautzen

Dne 11. listopadu se konalo v Bautzenu pracovní setkání partnerů projektu ENT future 2020.
Tentokrát v užším kruhu účastníci setkání řešili otázky spojené s propagací jízdenky Euro Nisa Ticket. Byla odsouhlasena finální podoba loga jízdenky ENT a stanoveny rámce pro výběr turistických cílů začleněných do propagace jízdenky ENT. Dalším diskutovaným tématem byly také distribuční kanály, které je možno využít pro propagaci jízdenky.


24. 10. 2019  Workshop Bautzen

Dne 24. října se konalo v Bautzenu další pracovní setkání partnerů projektu ENT future 2020.
Na tomto pracovním setkání referoval pan Hausmann o stavu prací se začleňováním jízdenek Euro Nisa Ticket do nabídek cestovního ruch. V této souvislosti byla také diskutována možnost prodeje jízdenek ENT+ pomocí distribuční platformy HandyTicket Deutschland firmy HanseCom v elektronické podobě.
Účastníkům setkání byla představena, dříve vybraná a nyní dopracovaná, loga jízdenky ENT pro jeho finální výběr. Na závěr byl také představen koncept propagačních materiálů pro jízdenku Euro Nisa Ticket.


29. 6. – 5. 7. 2019  Představení projektu ENT future 2020 na rádiu RCL

Ve dnech 29. 6. – 5. 7. 2019 proběhlo na vlnách rádia RCL představení projektu ENT future 2020 široké posluchačské veřejnosti.

zvukový záznam


12. – 13. 6. 2019  Workshop Liberec

Další pracovní setkání partnerů projektu se konalo 12. – 13. června v Liberci.
Toto pracovnímu setkání bylo především zaměřeno na diskuzi nad návrhy loga pro jízdenku ENT a na výběr grafických variant k rozpracování.


22. 5. 2019  Workshop Liberec

Dne 22. května se konalo v Liberci další pracovní setkání partnerů projektu ENT future 2020.
Hlavním tématem tohoto setkání bylo prodloužení doby trvání projektu. Dále se jeho účastníci seznámili s aktuálním stavem prací na projektu. Byly zde také představeny první návrhy loga pro jízdenku ENT. Účastníci setkání krátce diskutovali o formě a vzhledu propagačních materiálů pro jízdenku ENT.


11. 3. 2019  Workshop Wroclaw

Cílem pracovního setkání s polskými partnery ve Wroclawi bylo především informovat o připravovaných změnách při modernizaci jízdenek ENT a jednání o akceptaci těchto změn i na území Polska.


15. 2. 2019  Workshop Liberec

Další pracovní setkání partnerů projektu a pracovníků Českých drah proběhlo 15. února v prostorách Libereckého vlakového nádraží. Pan Jaško a pan Benofský seznámili partnery z Českých drah s aktuálním stavem projektu. Dále byly diskutovány témata spojená s integrací nových tratí do jízdenek ENT, cenotvorba, bezplatná přeprava dětí na celém území platnosti a způsob prodeje jízdenek.


8. 2. 2019  Workshop Bautzen

Další pracovní setkání partnerů projektu proběhlo 8. února v Bautzenu.
Tématem tohoto setkání byla příprava marketingových aktivit spojených s uvedením modernizované jízdenky ENT do prodeje. Marketingová kampaň byla rozdělena do několika etap a byl stanoven její časový harmonogram. Dále byla diskutována autorská práva stávajícího loga jízdenky ENT.


7. 2. 2019  Předání ceny vítězi ankety EURO-NISA-Ticket

V rámci průzkumu využívání nabídky mezinárodní jízdenky ENT proběhla mezi obyvateli Euroregionu Nisa dotazníková akce s možností získat hodnotné výhry v jedné ze zemí, ve které jízdenka ENT platí. Dne 7. února proběhlo v sídle organizátora dopravy Libereckého kraje, společnosti KORID LK, předání pobytového voucheru pro dvě osoby ve wellness hotelu v německém Bad Muskau.
Pan Petr B. převzal voucher od ředitele společnosti Jiřího Hruboně a dle jeho slov plánuje s manželkou výhru využít v letní sezóně. O existenci jízdenky se dozvěděl v roce 2018 na Veletrhu cestovního ruchu v Jablonci nad Nisou. Jízdenka jej zaujala především výhodnou cenou a možnosti cestovat nejen v Libereckém kraji, ale zejména v příhraničí Německa a Polska. Na dovolenou do Bad Muskau proto pojede právě na jízdenku EURO-NISA-Ticket.


23. 1. 2019  Workshop Bautzen

Další pracovní setkání partnerů projektu proběhlo 23. ledna v saském Bautzenu.
Na úvod setkání pan Hruboň, pan Pfeiffer a pan Büttner informovali o aktuálním vývoji ve veřejné regionální dopravě v Libereckém kraji a ve ZVONu.
Byl diskutován vývoj nového produktu (se začleněním turistických služeb) s platností jeden nebo tři dny a způsob jeho prodeje. Jeho dostupnost přes online-shop, na stacionárních prodejních místech dopravců, v turistických zařízeních, jako SMS jízdenka a jako online ticket pro vytištění.
Byl také navržen termín pro závěrečnou konferenci s datem 18. 9. 2019.


23. 10. 2018  Workshop

V rámci pracovního setkání 23. 10. 2018 v Liberci se jeho účastníci věnovali otázkám spojených s problematikou určení oblasti platnosti jízdenek ENT, jejich cenotvorbě a formám prodeje. Seznámili se také s výsledky průzkumů a vylosovali výherce soutěžní hry o ceny. Tato soutěžní hra byla spojena s vyplněním anketních lístků v rámci jednotlivých průzkumů.


24.-25. 9. 2018  Úspěšná výměna zkušeností

Ve dnech 24. – 25. 9. 2018 navštívila Bautzen a Liberec delegace švýcarských kolegů pod vedením pana Fritschi.
První den návštěvy byla v sídle společnosti ZVON kolegům ze Švýcarska prezentována veřejná doprava v Trojzemí a především přeshraniční projekt „ENT future 2020“. Pan Fritschi představil novinky ve vývoji jízdenky Tageskarte Bodensee. Následovala vzájemná výměna zkušeností.
Druhý den účastníci setkání vyzkoušeli cestování veřejnou dopravou po Euroregionu Nisa v praxi. Jejich cesta vedla z Bautzenu na liberecký Ještěd a zpět.
Setkání se setkalo s pozitivním ohlasem u všech zúčastněných.


23. 8. 2018  Workshop

Další pracovní setkání partnerů projektu proběhlo 23. srpna v saském Bautzenu. Mezi hlavní diskutovaná témata tentokrát patřilo prověřování možností rozšíření územní platnosti jízdenek ENT, rozšíření sortimentu těchto jízdenek a možností využití elektronických odbavovacích kanálů při jejich prodeji. Součástí jednání byla prezentace produktu Freizeit Card – karty pro slevy na volnočasové aktivity, kterou předvedl pan Hausmann. Závěr setkání byl věnován diskuzi o přeshraničním rozúčtování tržeb.


8. 6. 2018  Workshop

Další pracovní setkání partnerů projektu proběhlo 8. června v sídle firmy Korid LK Liberec. Tématem setkání bylo plánování dalších úkolů pro jednotlivé partnery. Pan Büttner informoval o zahájení průzkumů v Polsku. Dále byly předloženy výsledky dílčích jednání expertních skupin.


15. – 17. 3. 2018  Veletrh cestovního ruchu Euroregion Tour 2018

V rámci veletrhu cestovního ruchu Euroregion Tour 2018, který se konal ve dnech 15. až 17. 3. 2018, byl prezentován projekt ENT Future 2020. Návštěvníci byli mimo jiné podrobně seznámeni s turistickou jízdenkou Euro Nisa Ticket a obdrželi anketní lístek, jež je jednou ze součástí průzkumu v rámci projektu ENT Future 2020. Ing. Hruboň prezentoval projekt na setkání Informačních center Libereckého kraje, které bylo součástí veletrhu.


15. 3. 2018   Workshop

Další pracovní setkání partnerů projektu proběhlo 15. března v saském Bautzenu. Tématem jednání byla výstava Euroregion Tour, konaná v termínu 16. – 17. 3. 2018 v Jablonci nad Nisou. Účastníci také diskutovali turistické cíle začleněné do turistické jízdenky ENT.


12. 2. 2018   Workshop

Dne 12. 2. 2018 se v Liberci sešla odborná skupina pro řešení témat spojených s cestovním ruchem a jízdenkou ENT. Setkání se zúčastnili zástupci Koridu, Libereckého kraje – oddělení cestovního ruchu, itv, 3tc, vci a firmy IKA.

Cílem schůzky byla především definice turistických cílů relevantních pro ENT a analýza jejich dopravního napojení na drážní/autobusovou veřejnou dopravu.


17. 1. 2018   Workshop

Další pracovní setkání partnerů projektu proběhlo 17. ledna v saském Bautzenu. Hlavním bodem  programu bylo stanovení struktury spotřebitelských průzkumů.  Především jejich stupňů, časového  harmonogramu a v neposlední řadě souborů otázek.

Na závěr tohoto setkání byly stanoveny termíny schůzek pracovních podskupin, které budou řešit otázky spojené s cestovním ruchem a tarifikací.


25. 10. 2017   Workshop

Dne 25. 10. 2017 se v sídle společnosti KORID v Liberci uskutečnila pracovní schůzka partnerů projektu. Její hlavní náplní bylo vyhodnocení zahajovací konference k projektu i odborné exkurze do švýcarského Kreuzlingenu. Dalšími body programu byla zpráva o průběhu realizace projektu a stanovení nových úkolů pro zpracovatele dílčích projektů.


16.-17. 10. 2017   Odborná exkurze Tageskarte Euregio Bodensee

Zástupci partnerů projektu společností VON GmbH a KORID, spol. s r.o. spolu se zástupci zpracovatelů dílčích projektů absolvovali dvoudenní odbornou exkurzi ve švýcarském Kreuzlingenu a německé Kostnici, jejímž cílem bylo seznámení se s koncepcí jednodenní a třídenní regionální jízdenky Tageskarte Euregio Bodensee.

První den návštěvy zahájila inspirativní prezentace s odborným výkladem pana Wernera Fritschi, která probíhala v sídle společnosti Regionalbahn Thurbo AG. Na ni navázala podnětná diskuze na téma vývoje jízdenky Tageskarte Bodensee a vzájemná výměna zkušeností. Mezi diskutovaná témata patřily otázky vymezení zón, podpora marketingu a prodeje, proces rozúčtování tržeb nebo zapojení partnerů z cestovního ruchu.

Druhý den účastníci exkurze za doprovodu paní Carin Fritschi vyzkoušeli jízdenku Tageskarte Euregio Bodensee v praxi. Na tuto jízdenku pohodlně cestovali po území Švýcarska i Německa a vystřídali přitom různé prostředky hromadné dopravy – regionální vlaky, autobusy i přívoz.

V zasedací místnosti společnosti Thurbo na nádraží v Kreuzlingenu proběhlo celkové zhodnocení exkurze s doplňujícími dotazy a diskuzí. Závěrem pak pan Hans-Jürgen Pfeiffer (VON) a Jiří Hruboň (KORID) pozvali švýcarské hostitele na návštěvu Euroregionu Nisa.


 20. 9. 2017   Zahajovací konference projektu ENT Future 2020

Dne 20. 9. 2017 proběhla v Liberci v kongresovém sále Centra Babylon zahajovací konference projektu za účasti předních dopravních expertů a manažerů z Libereckého kraje, Saska a Dolního Slezska.
Konferenci moderovala paní Stanislava Jakešová, která také stála u zrodu ENT.
Po představení rámcových dat projektu byli účastníci prostřednictvím pana Georga Janetzki a paní Stanislavy Jakešové obeznámeni s vývojem jízdenky Euro-Nisa-Ticket od jejího vzniku přes rozšíření až po potřeby dalších kroků do budoucna.
Zástupci obou partnerů projektu Dirk Benofsky (VON GmbH) a Jiří Hruboň (KORID, spol. s r.o.) hovořili o cílech a obsahu celého projektu. Představení jednotlivých dílčích projektů se ujali Jörg Büttner (VerkehrsConsult Ingenieurgesellschaft mbH) a Claudia Hinrichs (Ingenieurbüro für Tourismus und Verkehr).
Host konference pan Thorsten Müller (Verkehrsverbund Vogtland) přednesl poté zajímavý příspěvek na téma regionální jízdenky EgroNet, která je platná ve čtyřech příhraničních oblastech Bavorska, Saska, Durynska a Karlovarského kraje.
Závěr konference patřil diskuzi o dalším rozvoji jízdenky Euro-Nisa-Ticket.


27. 7. 2017   Workshop – Zpracování koncepce rozvoje jízdenek EURO-NISA-TICKET (ENT)

Další pracovní setkání partnerů projektu proběhlo koncem července v saském Bautzenu. Na programu bylo projednání a plánování harmonogramu termínů a úkolů a představení dílčích projektů. Druhá část pak patřila podnětné diskuzi k metodice průzkumů a k zahajovací konferenci, která se bude konat 20. 9. 2017 v Liberci.


29. 6. 2017   Pozvánka na zahajovací konferenci projektu ENT Future 2020

Zahajovací konference projektu se uskuteční dne 20. 9. 2017 v Liberci za účasti vedení Libereckého kraje, dopravců, zástupců turistických destinací, Euroregionu Nisa a dalších partnerů. Save the date!


8. 6. 2017   Veřejná zakázka na tlumočení

Ve veřejné zakázce na tlumočení a překlady pro projekt ENT Future 2020 byla vybrána společnost 3T consult GmbH.


24. 5. 2017   7. setkání pracovního týmu Bautzen

První setkání řízené vítězným uchazečem společností ze zadávacího řízení na projektový management – společností vci GmbH z Dresden.


9. 5. 2017   Projektový management a studie bude zajišťovat společnost vci GmbH se sídlem v Dresden

Na základě společného zadání obou kooperačních partnerů byla vybrána společnost vci GmbH z Drážďan.


1. 2. 2017   Workshop

V sídle společnosti KORID LK v Liberci proběhlo pracovní setkání partnerů projektu. Na programu bylo především:

  • Jednání o zajištění publicity projektu.
  • Finalizace smlouvy o společném zadávání v projektu
  • Dekompozice projektové části Marketing a propagace produktu Euro-Nisa-Ticket

ˆ Back To Top