Partner Meeting online

Online koneference se ukázaly jako velmi efektivní nástroj pro jednání, který šetří čas strávený na cestě i cestovní náhrady. Již druhá telekonference s použitím bluejeans.com měla dva cíle – zrevidovat čerpání rozpočtu projektu po schváleném prodloužení projektu do 30. 4. 2021 a  připravit podklady pro jednání s polskou stranou –  dopravní společností Dolnoslezská železnice, která zajišťuje majoritní využití jízdenky Euro-Nisa Ticket.


Partner Meeting online

Nouzový stav vyhlášený v  Německu i v Česku přerušil osobní setkání obou partnerů a jednání se přesunulo do online konferencí. Zúčastnilo se jí 5 osob v pěti lokalitách pomocí telekonference organizované společností vci. Hlavní náplní byla příprava podkladů pro prodloužení projektu s variantním harmonogramem závěrečných aktivit projektu a  úkoly pro jednotlivé dodavatele služeb projektu.Workshop Liberec

Dne 16. ledna se konalo v Liberci další pracovní setkání partnerů projektu ENT future 2020.Jedním z témat tohoto setkání byla diskuze o možnosti prodloužení doby trvání projektu. Dále se jeho účastníci seznámili s nabídkou prodeje jízdenek ENT přes zákaznický portál Handy Ticket Deutschland. Byl zde také představen komunikační mix a grafická podoba tiskových materiálů připravených pro propagaci jízdenky ENT.


Workshop v Budyšíně

Na pozvání ZVONu se 08.01.2020 v Budyšíně uskutečnil workshop s poskytovateli služeb v cestovním ruchu z Horní Lužice. Byla zde diskutována a konkretizována opatření vyvíjená v rámci projektu k propojení veřejné regionální dopravy a cestovního ruchu. Obě strany vyjdářily velký zájem o spolupráci a shodly se na dalším jednání.


Porada s Úřadem maršálka Dolnoslezského vojvodství

Jednání s polskými partnery v rámci Euro-Nisa-Ticket jsou velmi nutná, a to z důvodu uznávání (platnosti) jízdenek v Česku, Německu i Polsku. Dne 12.12.2019 se proto zástupci projektových partnerů sešli, aby diskutovali opatření navržená v rámci projektu týkající se cenotvorby a  tarifních a přepravních podmínek s Maršálkovským úřadem Dolnoslezského vojvodství. Vedení odboru dopravy Maršálkovského úřadu byla představena modernizovaná jízdenka se všemi novými benefity. Vzhledem k odlišnému pohledu zejména na poskytování jízdného zdarma pro děti do 15 let se účastníci dohodli na detailním rozpracování problematiky a dalším termínu jednání v roce 2020.


Workshop Bautzen

Dne 11. listopadu se konalo v Bautzenu pracovní setkání partnerů projektu ENT future 2020. Tentokrát v užším kruhu účastníci setkání řešili otázky spojené s propagací jízdenky Euro Nisa Ticket. Byla odsouhlasena finální podoba loga jízdenky ENT a stanoveny rámce pro výběr turistických cílů začleněných do propagace jízdenky ENT. Dalším diskutovaným tématem byly také distribuční kanály, které je možno využít pro propagaci jízdenky.


Workshop Bautzen

Dne 24. října se konalo v Bautzenu další pracovní setkání partnerů projektu ENT future 2020. Na tomto pracovním setkání referoval pan Hausmann o stavu prací se začleňováním jízdenek Euro Nisa Ticket do nabídek cestovního ruch. V této souvislosti byla také diskutována možnost prodeje jízdenek ENT+ pomocí distribuční platformy HandyTicket Deutschland firmy HanseCom v elektronické podobě. Účastníkům setkání byla představena, dříve vybraná a nyní dopracovaná, loga jízdenky ENT pro jeho finální výběr. Na závěr byl také představen koncept propagačních materiálů pro jízdenku Euro Nisa Ticket.Workshop

Další pracovní setkání partnerů projektu se konalo 12. – 13. června v Liberci.
Toto pracovnímu setkání bylo především zaměřeno na diskuzi nad návrhy loga pro jízdenku ENT a na výběr grafických variant k rozpracování.


ˆ Back To Top